Ministerio del Interior. Subsecretaría Dirección General de Política Interior.

Gobierno de España. Ministerio del Interior
Subsecretaría Dirección General de Política Interior
Consulta de Resultados Electorales

Metodologia i fontsLes dades subministrades en aquest web procedeixen, sobre la base de les competències establertes legalment, de dos fonts: per al nivell de circumscripció i superiors (en el cas de les eleccions al Parlament Europeu també per al nivell provincial) es tracta de resultats oficials publicats en el Butlletí Oficial de l'Estat per la Junta Electoral Central; en els àmbits inferiors, fins al nivell de mesa, s'ofereixen les dades de l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior en la cita electoral corresponent. Per aquest motiu, es poden produir discrepàncies procedents del cens i vot CERA, i en casos puntuals podria haver errors aritmètics o de transcripció en algun municipi o mesa electoral que, no obstant això, una vegada constatats, es subsanen en l'escrutini general per les Juntes Electorals.

I. DADES BÀSIQUES

 • Població: és un dada subministrada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

  La població de les províncies és la base per a determinar el nombre de diputats a triar en cada una d'elles en les eleccions al Congrés dels Diputats. Després de l'adjudicació de 102 escons, 2 a cada una de les 50 circumscripcions provincials, més 1 a Ceuta i 1 a Melilla, els 248 escons restants es distribuïxen entre les províncies en proporció a la població.

  La població del municipi és la base per a determinar també el nombre de regidors que es trien en cada municipi.

 • Cens Electoral: les dades del cens electoral les subministra l'Oficina del Cens Electoral (OCE), òrgan enquadrat en l'INE, que està dirigit i supervisat per la Junta Electoral Central (LOREG, articles 19 i 29).

  Caràcter i vigència del cens electoral.

  El cens electoral és permanent i la seua actualització és mensual, amb referència al dia primer de cada mes (LOREG, art. 34, segons EL 2/2011).

  La inscripció dels estrangers residents a Espanya (CERE) que poden votar en les eleccions municipals i europees també és voluntària, havent de sol-licitar-se prèviament.

  Per a consultar amb més detall les dades i la normativa referent al cens electoral es pot anar a la pàgina www.ine.es

 • Nombre de Municipis: és un dada subministrada per l'INE.

 • Nombre de Meses: és una dada fixada per l'INE segons els criteris arreplegats en la LOREG (article 23).

 • Classes de Cens Electoral: El cens electoral està compost pel cens dels electors residents a Espanya (CER), pel cens dels electors residents-absents que viuen en l'estranger (CERA) excepte en eleccions locals (LOREG, art. 75.1, segons EL 2/2011) i en determinades eleccions, pel cens dels estrangers que residixen a Espanya (CERE).

  Cens CER: Cens d'Electors Residents. Anomenat també cens ordinari, engloba a tots els electors espanyols residents en el territori nacional. Són inscrits d'ofici per l'OCE en les llistes de les seccions electorals del seu lloc de residència. Per tant és un cens automàtic.

  Cens CERA: Cens Electoral de Residents Absents. En este cens figuren els ciutadans de nacionalitat espanyola absents del territori nacional que estan oficialment residint en un país estranger (per a la qual cosa deuen d'estar inscrits en un Registre consular).

  Cens CERE: Cens Electoral de Residents Estrangers. En ell figuren inscrits els ciutadans estrangers residents oficialment a Espanya, pertanyents als Estats membres de la Unió Europea o també, els ciutadans d'altres Estats que hagen subscrit amb Espanya acords (Tractats) de reciprocitat.

  Els nacionals que siguen ciutadans dels Estats de la UE poden estar inscrits en el cens electoral de les eleccions al Parlament Europeu i de les eleccions Municipals, mentres que els dels altres Estats, firmants de convenis, poden estar inscrits en el cens electoral de les eleccions Municipals. En ambdós casos la inscripció en el cens deu de ser sol·licitada pel propi elector.

  Cens Total: és la suma de tots els Censos electorals previstos per a cada procés electoral. Així:

  • Eleccions Generals: CER + CERA (des de les Eleccions Generals de 1986, una vegada aprovada la LOREG en 1985).

  • Eleccions Municipals: CER + CERA (des de les Eleccions Municipals de 1987 fins a les Municipals de 2007) + CERE (des de 1995). Des de les Eleccions Municipals de 2011: CER + CERE.

  • Eleccions al Parlament Europeu: CER + CERA + CERE (només electors de la UE).

  • Referèndum: CER + CERA.

II. TIPUS DE RESULTATS ELECTORALS

Els resultats inclosos en la web electoral del Ministeri de l'Interior són els corresponents als processos d'àmbit estatal, l'organització i execució dels quals competix al Govern central i a l'administració de l'Estat. A Espanya, el Ministeri de l'Interior és l'òrgan que custodia l'arxiu històric de resultats electorals de les eleccions de la seua competència que s'han celebrat des de 1977.

 • Resultats de la Base de Dades: el Ministeri de l'Interior ofereix els resultats electorals en suport informàtic. Aquests resultats procedeixen de l'escrutini general dut a terme per les Juntes Electorals al nivell de circumscripció (en el cas de les eleccions al Parlament Europeu, també per al nivell provincial). Per poder oferir la informació amb més nivell de desagregació, per sota del nivell de circumscripció s'ofereixen les dades de l'escrutini provisional fins al nivell de mesa electoral, atés que les Juntes Electorals no ofereixen dades oficials per sota del nivell de circumscripció (del nivell de província en les Europees). Per tant, en aquests casos es poden produir discrepàncies procedents del cens i vot CERA, i en casos puntuals podria haver errors aritmètics o de transcripció en algun municipi o mesa electoral que, no obstant això, una vegada constatats, se subsanen en l'escrutini general per les Juntes Electorals.

 • Resultats Definitius: els resultats definitius són els que resulten després d'efectuat l'escrutini general (LOREG, art. 103) que es realitza per les Juntes Electorals que corresponguen, a partir del tercer dia posterior a la votació en la jornada electoral, i es referixen al nivell de circumscripció i superior.

  Primer es du a terme l'escrutini del vot CERA (en el cas de Generals, Parlament Europeu i Referèndum), posteriorment es procedix al recompte del nombre de vots que figuren en les actes de les meses electorals i finalment, es procedix a la resolució de les reclamacions o impugnacions.

  Els resultats definitius són publicats en el BOE per la Junta Electoral Central, quaranta dies després de finalitzat l'escrutini general per les Juntes Electorals Provincials. En el cas de les eleccions municipals, l'escrutini general el realitzen les Juntes Electorals de Zona.

 • Resultats Provisionals: en les eleccions d'àmbit estatal és competència del Ministeri de l'Interior la centralització dels resultats de la votació, provinents del recompte de les paperetes, efectuat al tancament dels col·legis en totes les meses electorals.

  En la nit electoral el Ministeri de l'Interior difon, en conseqüència, els resultats provisionals, que són els vots vàlids (vots a candidatures i vots blancs) més els vots nuls, escrutats en les meses una vegada finalitzada la votació a les 20 hores.

  En les eleccions Generals, al Parlament Europeu i Referèndums, estos resultats de la nit electoral corresponen al vot dels electors residents a Espanya i, per tant, són resultats incomplets, ja que posteriorment les Juntes Electorals efectuen el recompte dels vots arribats des de fora d'Espanya, els vots RAE (sigles que signifiquen Residents Absents en l'Estranger). A més, les Juntes Electorals són les encarregades de resoldre les impugnacions i reclamacions que hagen pogut sorgir durant l'escrutini dels vots en les meses.

III. PARTICIPACIÓ ELECTORAL

 • Avanços de Participació: durant la jornada electoral, que permet votar en els col·legis electorals durant onze hores (de 9 a 20 hores), el Ministeri de l'Interior difon dades parcials sobre el nombre de votants que han acudit a les urnes tant al matí com a la vesprada i finalment dades sobre el total de votants comptabilitzats en la jornada de votació.

  Estes dades s'oferixen en dades absolutes i en percentatge (sobre la base del cens CER).

  Els Avanços les dades d'afluència a les urnes entre les 9 hores i les 14 hores i entre les 9 hores i les 18 hores (fins a les eleccions generals de 1982 la informació del primer avanç es va arreplegar a les 15 hores en compte de a les 14).

 • Participació a les 20 hores: esta dada arreplega el nombre de votants registrat al final de la votació en les meses electorals i comprén també el vot per correu dels electors CER; però està exclòs el vot CERA, excepte en les eleccions municipals que sí que l'inclou (LOREG, article 190).

IV. DADES DE CANDIDATURES

 • Denominació de les candidatures: figuren les Sigles i la denominació completa de cada candidatura.

 • Vots absoluts: total de vots rebuts per cada una de les candidatures proclamades en cada procés electoral.

  Estes xifres absolutes arrepleguen el vot de tots els electors que han votat independentment de la seua inscripció en els diferents tipus de cens electoral. La base de dades permet conéixer també el vot a candidatures dels votants inscrits en el cens CERA (en el cas d'eleccions Generals, al Parlament Europeu i als Referèndums).

  Com a conseqüència de la Reforma de la LOREG, art. 179.1 de la EL 2/2011, el nombre de regidors per als municipis menors de 250 residents, resulta de l'aplicació de l'escala següent:

  • Fins a 100 residents: 3

  • De 101 a 250 residents: 5

  Esta escala no s'aplica als municipis que funcionen en règim de Consell Obert.

 • Vots en percentatge: les dades que s'oferixen són els percentatges de vots que han obtingut les diferents candidatures sobre el cens electoral, sobre els vots vàlids (compostos pels vots a candidatures més els vots en blanc) o sobre el total de vots obtinguts per totes les candidatures.

 • Representants obtinguts: el nombre de representants obtinguts per les candidatures figuren al costat dels vots absoluts i dels percentatges de vots.

 • Sistema Electoral: A Espanya, l'adjudicació dels llocs electius directes en les eleccions al Congrés dels Diputats, en les Municipals, en les eleccions al Parlament Europeu (PE) (i també en les Autonòmiques) es fa a través de la fórmula proporcional de divisor segons el mètode d'Hondt. La fórmula de divisor d'Hondt consistix a dividir el nombre de vots de cada candidatura en la circumscripció per la sèrie dels nombres naturals 1, 2, 3, 4, 5, ... (LOREG, art. 163), i a atribuir els llocs electius a les candidatures que obtinguen els quocients majors. Les circumscripcions per a les eleccions al Congrés són 52 (les 50 províncies i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla), mentres que per a les eleccions municipals la circumscripció és el municipi, i per a les eleccions al PE tot el territori nacional és una única circumscripció. El llindar electoral legal o barrera d'exclusió varia: és el 3% dels vots vàlids en cada circumscripció en les eleccions al Congrés dels Diputats i el 5% en les Municipals. En les eleccions al Parlament Europeu no hi ha barrera electoral.

  En el cas del Senat, i a Ceuta i Melilla en les eleccions al Congrés dels Diputats, el sistema electoral és majoritari.

V. CÀLCUL DE PERCENTATGES

El càlcul d'estos camps es fa de la següent manera, excepte per a les Eleccions Generals de 2011 com a conseqüència de la reforma de la LOREG:

Càlcul del Percentatge Sobre
Votants dels avanços de participació 14, 18 i 20 h. Cens sense CERA
Votants CERA Cens CERA
Total votants Cens electoral total
Abstenció Cens electoral total
Vots vàlids Total votants
Vots nuls Total votants
Vots a candidatures Vots vàlids
Vots en blanc Vots vàlids
Vots de cada una de les candidatures Cens electoral total
Vots vàlids
Vots a candidatures

VI. NIVELL DE DESAGREGACIÓ

 • Desagregació territorial: la base de dades permet obtindre resultats desagregats en diferents escales per a tots els processos electorals inclosos en ella: escala de Província (les 50 províncies són les circumscripcions en les eleccions al Congrés dels Diputats a més de les 2 Ciutats autònomes), escala de Municipi (cada municipi és una circumscripció electoral en les eleccions Locals) i escala de Comunitat Autònoma. En les grans capitals la desagregació descendix fins a l’escala de Districte municipal.

 • Processos inclosos: els processos electorals inclosos en la base de dades del Ministeri de l'Interior són els que figuren en les pestanyes del menú d'inici: Congrés dels Diputats, Senat, Municipals, Parlament Europeu, Referèndum i Cabildos Insulars.

  Cal recordar que en alguns d'estos processos es trien diferents tipus de representants per elecció directa. Així: Diputats i Senadors en les eleccions Generals, Regidors i Consellers de Cabildos Insulars a Canàries, en les eleccions Locals.

VII. EXPLOTACIÓ DE LES DADES

Els resultats oferits permeten la seua explotació a través de diferents eixides. Es poden imprimir directament utilitzant la icona "impressió", es poden també presentar les dades en format pdf, o bé es pot optar per descarregar les dades en Excel i poder utilitzar les possibilitats que oferix un full de càlcul.

VIII. DESCÀRREGA DE DADES

La Base de dades (NIPO 126-15-076-0) té Una Àrea de Descàrregues que permet als usuaris descarregar-se els resultats electorals desagregats fins al nivell de mesa electoral. Estes descàrregues es poden fer tant en Excel com en fitxers de text pla amb extensió .dat.