Ministerio del Interior. Subsecretaría Dirección General de Política Interior.

Gobierno de España. Ministerio del Interior
Subsecretaría Dirección General de Política Interior

Consulta de Resultados Electorales

Consulta de Resultados Electorales


Búsqueda
Convocatoria
Ámbito geográfico
Búsqueda
Búsqueda

Os datos subministrados nesta web proceden, en base ás competencias legalmente establecidas, de dúas fontes: para o nivel de circunscrición e superiores (no caso das Eleccións ao Parlamento Europeo tamén para o nivel provincial), trátase de resultados oficiais publicados no Boletín Oficial do Estado pola Xunta Electoral Central; nos ámbitos inferiores, ata o nivel de mesa, ofrécense os datos do escrutinio provisional realizado polo Ministerio do Interior na cita electoral correspondente. Por este motivo, poden producirse discrepancias procedentes do Censo e voto CERA e, en casos puntuais, podería haber erros aritméticos ou de transcrición nalgún concello ou mesa electoral que, non obstante, unha vez constatados, se corrixen no escrutinio xeral polas Xuntas Electorais.

I. DATOS BÁSICOS

 • Poboación: é un dato fornecido polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

  A poboación das provincias é a base para determinar o número de deputados a elixir en cada unha delas nas eleccións ao Congreso dos Deputados. Despois da adxudicación de 102 escanos, 2 a cada unha das 50 circunscricións provinciais, máis 1 a Ceuta e 1 a Melilla, os 248 escanos restantes distribúense entre as provincias en proporción á poboación.

  A poboación do municipio é a base para determinar tamén o número de concelleiros que se elixen en cada municipio.

 • Censo Electoral: os datos do censo electoral fornéceos a Oficina do Censo Electoral (OCE), órgano encadrado no INE, que está dirixido e supervisado pola Xunta Electoral Central (LOREG, artigos 19 e 29).

  Carácter e vixencia do censo electoral.

  O censo electoral é permanente e a súa actualización é mensual, con referencia ao día primeiro de cada mes (LOREG, art. 34, segundo LO 2/2011).

  A inscrición dos estranxeiros residentes en España (CERE) que poden votar nas eleccións municipais e europeas tamén é voluntaria, debendo solicitarse previamente.

  Para consultar con máis detalle os datos e a normativa referente ao censo electoral pódese ir á páxina www.ine.es

 • Número de Municipios: é un dato fornecido polo INE.

 • Número de Mesas: é un dato fixado polo INE segundo os criterios recollidos na LOREG (artigo 23).

 • Clases de Censo Electoral: O censo electoral está composto polo censo dos electores residentes en España (CER) e polo censo dos electores residentes-ausentes que viven no estranxeiro (CERA) excepto en eleccións locais (LOREG, art. 75.1, segundo LO 2/2011) e en determinadas eleccións, polo censo dos estranxeiros que residen en España (CERE).

  Censo CER: Censo de Electores Residentes. Chamado tamén censo ordinario e engloba a todos os electores españois residentes no territorio nacional. Son inscritos de oficio pola OCE nas listas das seccións electorais do seu lugar de residencia. Polo tanto é un censo automático.

  Censo CERA: Censo Electoral de Residentes Ausentes. Neste censo figuran os cidadáns de nacionalidade española ausentes do territorio nacional que están oficialmente residindo nun país estranxeiro (para o que deben de estar inscritos nun Rexistro consular).

  Censo CERE: Censo Electoral de Residentes Estranxeiros. Nel figuran inscritos os cidadáns estranxeiros residentes oficialmente en España, pertencentes aos Estados membros da Unión Europea ou tamén, os cidadáns doutros Estados que subscriban con España acordos (Tratados) de reciprocidade.

  Os nacionais que sexan cidadáns dos Estados da UE, poden estar inscritos nas listas electorais das eleccións ao Parlamento Europeo e das eleccións municipais, mentres que os dos outros Estados, asinantes de convenios, poden estar inscritos nas listas das eleccións municipais. En ambos os casos a inscrición no censo debe de ser solicitada polo propio elector.

  Censo Total: é a suma de todos os censos electorais previstos para cada proceso electoral. Así:

  • Eleccións Xerais: CER + CERA (dende as Eleccións Xerais de 1986, unha vez aprobada a LOREG en 1985).

  • Eleccións Municipais: CER + CERA (dende as Eleccións Municipais de 1987 ata as Municipais de 2007) + CERE (dende 1995). Desde as Eleccións Municipais de 2011: CER + CERE.

  • Eleccións ao Parlamento Europeo: CER + CERA + CERE (só electores da UE).

  • Referendo: CER + CERA.

II. TIPOS DE RESULTADOS ELECTORAIS

Os resultados incluídos na web electoral do Ministerio do Interior son os correspondentes aos procesos de ámbito estatal, cuxa organización e execución compete ao Goberno central e á administración do Estado. En España, o Ministerio do Interior é o órgano que custodia o arquivo histórico de resultados electorais das eleccións da súa competencia que se celebraron dende 1977.

 • Resultados da Base de Datos: o Ministerio do Interior ofrece os resultados electorais en soporte informático. Estes resultados proceden do escrutinio xeral levado a cabo polas Xuntas Electorais no nivel de circunscrición (no caso das Eleccións ao Parlamento Europeo, tamén no nivel provincial). Para poder ofrecer a información cun maior nivel de desagregación, por debaixo do nivel circunscrición ofrécense os datos do escrutinio provisional ata o nivel de mesa electoral, xa que as Xuntas Electorais non ofrecen datos oficiais por debaixo do nivel de circunscrición (nas Europeas, do nivel de provincia). Polo tanto, nestes casos poden producirse discrepancias procedentes do censo e voto cera e, en casos puntuais, podería haber erros aritméticos ou de transcrición nalgún concello ou mesa electoral que, non obstante, unha vez constatados, se corrixen no escrutinio xeral polas Xuntas Electorais.

 • Resultados Definitivos: os resultados definitivos son os que resultan despois de efectuado o escrutinio xeral (LOREG, art. 103) que é realizado polas Xuntas Electorais que correspondan, a partir do terceiro día posterior á votación na xornada electoral, e refírense ao nivel de circunscrición e superior.

  Primeiro lévase a cabo o escrutinio do voto CERA (no caso de Xerais, Parlamento Europeo e Referendo), posteriormente procédese ao reconto do número de votos que figuran nas actas das mesas electorais, e finalmente, á resolución das reclamacións ou impugnacións.

  Os resultados definitivos son publicados no BOE pola Xunta Electoral Central, corenta días despois de finalizado o escrutinio xeral polas Xuntas Electorais Provinciais. No caso das eleccións municipais, o escrutinio xeral realízano as Xuntas Electorais de Zona.

 • Resultados Provisionais: nas eleccións de ámbito estatal é competencia do Ministerio do Interior a centralización dos resultados da votación, derivados do reconto das papeletas, efectuado ao peche dos colexios en todas as mesas electorais.

  Na noite electoral o Ministerio do Interior difunde, en consecuencia, os resultados provisionais, que son os votos válidos (votos a candidaturas e votos brancos) máis os votos nulos, escrutados nas mesas unha vez finalizada a votación ás 20 horas.

  Nas eleccións Xerais, ao Parlamento Europeo e Referendos, estes resultados da noite electoral corresponden ao voto dos electores residentes en España e, polo tanto, son resultados incompletos, xa que posteriormente as Xuntas Electorais efectúan o reconto dos votos chegados dende fóra de España, os votos RAE (siglas que significan Residentes Ausentes no Estranxeiro). Ademais as Xuntas Electorais son as encargadas de resolver as impugnacións e reclamacións que puidesen xurdir durante o escrutinio dos votos nas mesas.

III. PARTICIPACIÓN ELECTORAL

 • Avances de Participación: durante a xornada electoral, que permite votar nos colexios electorais durante once horas (de 9 a 20 horas), o Ministerio do Interior difunde datos parciais sobre o número de votantes que acudiron ás urnas tanto pola mañá como pola tarde e finalmente datos sobre o total de votantes contabilizados na xornada de votación.

  Estes datos ofrécense en datos absolutos e en porcentaxe (sobre a base do censo CER).

  Os Avances recollen os datos de afluencia ás urnas entre as 9 horas e as 14 horas e entre as 9 horas e as 18 horas (ata as eleccións xerais de 1982 a información do primeiro avance recolleuse ás 15 horas en lugar de ás 14).

 • Participación ás 20 horas: este dato recolle o número de votantes rexistrado ao final da votación nas mesas electorais e comprende tamén o voto por correo dos electores CER; pero está excluído o voto CERA, salvo nas eleccións municipais que si o inclúe (LOREG, artigo 190).

IV. DATOS DE CANDIDATURAS

 • Denominación das candidaturas: figuran as Siglas e a denominación completa de cada unha das candidaturas.

 • Votos absolutos: total de votos recibidos por cada unha das candidaturas proclamadas en cada proceso electoral.

  Estas cifras absolutas recollen o voto de todos os electores que votaron, independentemente da súa inscrición nos diferentes tipos de censo electoral. A base de datos permite coñecer tamén o voto a candidaturas dos votantes inscritos no censo CERA (no caso de eleccións Xerais, ao Parlamento Europeo e aos Referendos).

  Como consecuencia da Reforma da LOREG, art. 179.1 da LO 2/2011, o número de concelleiros para os municipios menores de 250 residentes, resulta da aplicación da seguinte escala:

  • Ata 100 residentes: 3

  • De 101 a 250 residentes: 5

  Esta escala non se aplica aos municipios que funcionan en réxime de Concejo Aberto.

 • Votos en porcentaxe: os datos que se ofrecen son as porcentaxes de votos que obtiveron as diferentes candidaturas sobre o censo electoral, sobre os votos válidos (compostos polos votos a candidaturas máis os votos en branco) ou sobre o total de votos obtidos por todas as candidaturas.

 • Representantes obtidos: o número de representantes obtidos polas candidaturas figuran á beira dos votos absolutos e das porcentaxes de votos.

 • Sistema Electoral: En España, a adxudicación dos postos electivos directos nas eleccións ao Congreso dos Deputados, nas Municipais, nas eleccións ao Parlamento Europeo (PE) (e tamén nas Autonómicas) faise empregando a fórmula proporcional do divisor segundo o método d'Hondt. A fórmula de divisor d`Hondt, consiste en dividir o número de votos de cada candidatura na circunscrición pola serie dos números naturais 1, 2, 3, 4, 5,... (LOREG, art. 163), e en atribuír os postos electivos ás candidaturas que obteñan os maiores cocientes. As circunscricións para as eleccións ao Congreso son 52 (as 50 provincias e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla), mentres que para as eleccións municipais a circunscrición é o municipio, e, para as eleccións ao PE, todo o territorio nacional é unha única circunscrición. O limiar electoral legal ou barreira de exclusión varía: é o 3% dos votos válidos en cada circunscrición nas eleccións ao Congreso dos Deputados e o 5% nas Municipais. Nas eleccións ao Parlamento Europeo non existe barreira electoral.

  No caso do Senado, e en Ceuta e Melilla nas eleccións ao Congreso dos Deputados, o sistema electoral é maioritario.

V. CÁLCULO DE PORCENTAXES

O cálculo destes campos faise da seguinte maneira, excepto para as Eleccións Xerais de 2011 como consecuencia da reforma da LOREG:

Cálculo da Porcentaxe Sobre
Votantes dos avances de participación 14, 18 y 20 h. Censo sen CERA
Votantes CERA Censo CERA
Total votantes Censo electoral total
Abstención Censo electoral total
Votos válidos Total votantes
Votos nulos Total votantes
Votos a candidaturas Votos válidos
Votos en branco Votos válidos
Votos de cada unha das candidaturas Censo electoral total
Votos válidos
Votos a candidaturas

VI. NIVEL DE DESAGREGACIÓN

 • Desagregación territorial: a base de datos permite obter resultados desagregados en diferentes escalas para todos os procesos electorais incluídos nela: escala de Provincia (as 50 provincias son as circunscricións nas eleccións ao Congreso dos Deputados ademais das dúas Cidades autónomas), escala de Municipio (cada municipio é unha circunscrición electoral nas eleccións Locais) e escala Comunidade Autónoma. Nas grandes capitais a desagregación descende ata a escala de Distrito municipal.

 • Procesos incluídos: os procesos electorais incluídos na base de datos do Ministerio do Interior son os que figuran nas pestanas do menú de inicio: Congreso dos Deputados, Senado, Municipais, Parlamento Europeo, Referendo e Cabildos Insulares.

  Hai que lembrar que nalgúns destes procesos elíxense diferentes tipos de representantes por elección directa. Así: Deputados e Senadores nas eleccións Xerais, Concelleiros e Conselleiros de Cabidos Insulares en Canarias, nas eleccións Locais.

VII. EXPLOTACIÓN DOS DATOS

Os resultados ofrecidos permiten a súa explotación a través de diferentes saídas. Pódense imprimir directamente utilizando a icona "impresión", pódense presentar tamén os datos en formato pdf, ou ben pódese optar por descargar os datos en Excel e poder utilizar as posibilidades que ofrece unha folla de cálculo.

VIII. DESCARGA DE DATOS

A Base de datos (NIPO 126-15-076-0) ten un Área de Descargas que permite aos usuarios descargar os resultados electorais desagregados ata o nivel de mesa electoral. Estas descargas pódense facer tanto en Excel como en ficheiros de texto plano con extensión .dat.


© 2013 Ministerio del Interior