Ministerio del Interior. Subsecretaría Dirección General de Política Interior.

Gobierno de España. Ministerio del Interior
Subsecretaría Dirección General de Política Interior

Consulta de Resultados Electorales

Consulta de Resultados Electorales


Búsqueda
Convocatoria
Ámbito geográfico
Búsqueda
Búsqueda

Les dades subministrades en aquest web procedeixen, d'acord amb les competències legalment establertes, de dues fonts: per al nivell de circumscripció i superiors (en el cas de les Eleccions al Parlament Europeu, també per al nivell provincial), es tracta de resultats oficials publicats al Butlletí Oficial de l'Estat per la Junta Electoral Central; en els àmbits inferiors, fins al nivell de mesa, s'ofereixen les dades de l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior en la cita electoral corresponent. Per aquest motiu, es poden produir discrepàncies procedents del Cens i del vot CERA, i en casos puntuals hi podria haver errors aritmètics o de transcripció en algun municipi o mesa electoral que, no obstant això, un cop constatats, les Juntes Electorals esmenen en l'escrutini general.

I. DADES BÀSIQUES

 • Població: és una dada subministrada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

  La població de les províncies és la base per determinar el nombre de diputats a elegir a cada una d'elles en les eleccions al Congrés dels Diputats. Després de l'adjudicació de 102 escons, 2 a cadascuna de les 50 circumscripcions provincials, més 1 a Ceuta i 1 a Melilla, els 248 escons restants es distribueixen entre les províncies en proporció a la població.

  La població del municipi és la base per controlar el nombre de regidors que s'elegeixen a cada municipi.

 • Cens Electoral: les dades del cens electoral les subministra l'Oficina del Cens Electoral (OCE), òrgan enquadrat en l'INE, que està dirigit i supervisat per la Junta Electoral Central (LOREG, articles 19 i 29).

  Caràcter i vigència del cens electoral

  El cens electoral és permanent i la seva actualització és mensual, amb referència al dia primer de cada mes (LOREG, art. 34, segons LO 2/2011).

  La inscripció dels estrangers residents a Espanya (CERE) que poden votar a les eleccions municipals i europees també és voluntària i serà sol·licitada prèviament.

  Per consultar amb més detall les dades i la normativa referent al cens electoral es pot anar a la pàgina www.ine.es

 • Nombre de Municipis: és una dada subministrada per l'INE.

 • Nombre de Meses: és una dada fixada per l'INE segons els criteris recollits en la LOREG (article 23).

 • Classes de Cens Electoral: El cens electoral està compost pel cens dels electors residents a Espanya (CER), pel cens dels electors residents-absents que viuen a l'estranger (CERA) excepte en eleccions locals (LOREG, art. 75.1, segons LO 2/2011) i, en determinades eleccions, pel cens dels estrangers que resideixen a Espanya (CERE).

  Cens CER: Cens d'Electors Residents. Anomenat també cens ordinari i engloba tots els electors espanyols residents al territori nacional. Són inscrits d'ofici per l'OCE a les llistes de les seccions electorals del seu lloc de residència. Per tant és un cens automàtic.

  Cens CERA: Cens Electoral de Residents Absents. En aquest cens figuren els ciutadans de nacionalitat espanyola absents del territori nacional que estan oficialment residint en un país estranger (per a això han d'estar inscrits en un registre consular).

  Cens CERE: Cens Electoral de Residents Estrangers. En ell hi figuren inscrits els ciutadans estrangers que resideixen oficialment a Espanya, pertanyents als estats membres de la Unió Europea o també els ciutadans d'altres Estats que hagin subscrit amb Espanya acords (Tractats) de reciprocitat.

  Els nacionals que siguin ciutadans dels Estats de la UE poden estar inscrits en el cens electoral de les eleccions al Parlament Europeu i de les eleccions Municipals, mentre que els dels altres Estats, signants de convenis, poden estar inscrits al cens electoral de les eleccions Municipals. En ambdós casos la inscripció al cens ha de ser sol·licitada pel propi elector.

  Cens Total: és la suma de tots els censos electorals previstos per a cada procés electoral. Així:

  • Eleccions Generals: CER + CERA (des de les Eleccions Generals de 1986, un cop aprovada la LOREG el 1985).

  • Eleccions Municipals: CER + CERA (des de les Eleccions Municipals de 1987 fins les Municipals de 2007) + CERE (des de 1995). Des de les Eleccions Municipals de 2011: CER + CERE.

  • Eleccions al Parlament Europeu: CER + CERA + CERE (només electors de la UE).

  • Referèndum: CER + CERA.

II. TIPUS DE RESULTATS ELECTORALS

Els resultats inclosos al web electoral del Ministeri de l'Interior són els corresponents als processos d'àmbit estatal, l'organització i execució dels quals competeix al Govern central i a l'administració de l'Estat. A Espanya, el Ministeri de l'Interior és l'òrgan que custodia l'arxiu històric de resultats electorals de les eleccions de la seva competència que s'han celebrat des de 1977.

 • Resultats de la Base de Dades: el Ministeri de l'Interior ofereix els resultats electorals en suport informàtic. Aquests resultats procedeixen de l'escrutini general dut a terme per les Juntes Electorals al nivell de circumscripció (en el cas de les Eleccions al Parlament Europeu, també al nivell provincial). Per poder oferir la informació amb un nivell més alt de desagregació, per sota del nivell de circumscripció s'ofereixen les dades de l'escrutini provisional fins al nivell de mesa electoral, ja que les Juntes Electorals no ofereixen dades oficials per sota del nivell de circumscripció (en les Europees, del nivell de província). Per tant, en aquests casos es poden produir discrepàncies procedents del cens i del vot CERA, i en casos puntuals hi podria haver errors aritmètics o de transcripció en algun municipi o mesa electoral que, no obstant això, un cop constatats, les Juntes Electorals esmenen en l'escrutini general.

 • Resultats Definitius: els resultats definitius són els que resulten un cop efectuat l'escrutini general (LOREG, art. 103) que realitzen les Juntes Electorals que corresponguin, a partir del tercer dia posterior a la votació en la jornada electoral, i es refereixen al nivell de circumscripció i superior.

  Primer es porta a terme l'escrutini del vot CERA (en el cas de Generals, Parlament Europeu i Referèndum) i posteriorment es procedeix al recompte del nombre de vots que figuren a les actes de les meses electorals. Finalment es procedeix a la resolució de les reclamacions o impugnacions.

  Els resultats definitius són publicats al BOE per la Junta Electoral Central, quaranta dies després de finalitzat l'escrutini general per les Juntes Electorals Provincials. En el cas de les eleccions municipals, l'escrutini general el realitzen les Juntes Electorals de Zona.

 • Resultats Provisionals: a les eleccions d'àmbit estatal és competència del Ministeri de l'Interior la centralització dels resultats de la votació, provinents del recompte de les paperetes, efectuat al tancament dels col·legis a totes les meses electorals.

  A la nit electoral el Ministeri de l'Interior difon, en conseqüència, els resultats provisionals, que són els vots vàlids (vots a candidatures i vots blancs) més els vots nuls, escrutats a les meses un cop finalitzada la votació a les 20 hores.

  En les eleccions Generals al Parlament Europeu i Referèndums, aquests resultats de la nit electoral corresponen al vot dels electors residents a Espanya i, per tant, són resultats incomplets, ja que posteriorment les Juntes Electorals efectuen el recompte dels vots arribats des de fora d'Espanya, els vots RAE (sigles que signifiquen Residents Absents a l'Estranger). A més, les Juntes Electorals són les encarregades de resoldre les impugnacions i reclamacions que hagin pogut sorgir durant l'escrutini dels vots a les meses.

III. PARTICIPACIÓ ELECTORAL

 • Avanços de Participació: durant la jornada electoral, que permet votar als col·legis electorals durant onze hores (de 9 a 20 hores), el Ministeri de l'Interior difon dades parcials sobre el nombre de votants que han acudit a les urnes tant al matí com a la tarda i finalment dades sobre el total de votants comptabilitzats durant la jornada de votació.

  Aquestes dades s'ofereixen en dades absolutes i en percentatge (sobre la base del cens CER).

  Els Avanços recullen les dades d'afluència a les urnes entre les 9 hores i les 14 hores i entre les 9 hores i les 18 hores (fins a les eleccions generals de 1982 la informació del primer avanç es va recollir a les 15 hores i no a les 14 hores).

 • Participació a les 20 hores: aquesta dada recull el nombre de votants registrats al final de la votació a les meses electorals i comprèn també el vot per correu dels electors CER, però està exclòs el vot CERA, excepte a les eleccions municipals que sí l'inclou (LOREG, article 190).

IV. DADES DE CANDIDATURES

 • Denominació de les candidatures: figuren les Sigles i la denominació completa de cada candidatura.

 • Vots absoluts: total de vots rebuts per cada una de les candidatures proclamades a cada procés electoral.

  Aquestes xifres absolutes recullen el vot de tots els electors que han votat independentment de la seva inscripció als diferents tipus de cens electoral. La base de dades permet conèixer també el vot a candidatures dels votants inscrits al cens CERA (en el cas d'eleccions Generals, al Parlament Europeu i als Referèndums).

  Com a conseqüència de la Reforma de la LOREG, art. 179.1 de la LO 2/2011, el nombre de regidors per als municipis menors de 250 residents resulta de l'aplicació de l'escala següent:

  • Fins a 100 residents: 3

  • De 101 a 250 residents: 5

  Aquesta escala no s'aplica als municipis que funcionen en règim de Consell Obert.

 • Vots en percentatge: les dades que s'ofereixen són els percentatges de vots que han obtingut les diferents candidatures sobre el cens electoral, sobre els vots vàlids (compostos pels vots a candidatures més els vots en blanc) o sobre el total de vots obtinguts per totes les candidatures.

 • Representants obtinguts: el nombre de representants obtinguts per les candidatures figuren al costat dels vots absoluts i dels percentatges de vots.

 • Sistema Electoral: A Espanya, l'adjudicació dels llocs electius directes a les eleccions al Congrés dels Diputats, a les Municipals, a les eleccions al Parlament Europeu (PE) (i també a les Autonòmiques) es fa a través de la fórmula proporcional de divisor segons el mètode d'Hondt. La fórmula de divisor d'Hondt consisteix a dividir el nombre de vots de cada candidatura a la circumscripció per la sèrie dels nombres naturals 1, 2, 3, 4, 5, ... (LOREG, art. 163), i a atribuir els llocs electius a les candidatures que obtinguin els quocients majors. Les circumscripcions per a les eleccions al Congrés són 52 (les 50 províncies i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla), mentre que per a les eleccions municipals la circumscripció és el municipi, i per a les eleccions al Parlament Europeu tot el territori nacional és una única circumscripció. El llindar electoral legal o barrera d'exclusió varia: és el 3% dels vots vàlids a cada circumscripció a les eleccions al Congrés dels Diputats i el 5% a les Municipals. A les eleccions al Parlament Europeu no existeix barrera electoral.

  En el cas del Senat, i a Ceuta i Melilla a les eleccions al Congrés dels Diputats, el sistema electoral és majoritari.

V. CÀLCUL DE PERCENTATGES

El càlcul d'aquests camps es fa de la següent manera, excepte per a les Eleccions Generals de 2011 com a conseqüència de la reforma de la LOREG:

Càlcul del Percentatge Sobre
Votants dels avenços de participació 14, 18 i 20 h. Cens sense CERA
Votants CERA Cens CERA
Total votants Cens electoral total
Abstenció Cens electoral total
Vots vàlids Total votants
Vots nuls Total votants
Vots a candidatures Vots vàlids
Vots en blanc Vots vàlids
Vots de cadascuna de les candidatures Cens electoral total
Vots vàlids
Vots a candidatures

VI. NIVELL DE DESAGREGACIÓ

 • Desagregació territorial: la base de dades permet obtenir resultats desagregats en diferents escales per a tots els processos electorals que inclou: escala de Província (les 50 províncies són les circumscripcions a les eleccions al Congrés dels Diputats a més de les dues Ciutats autònomes), escala de Municipi (cada municipi és una circumscripció electoral a les eleccions Locals) i escala de Comunitat Autònoma. A les grans capitals la desagregació descendeix fins l'escala de Districte municipal.

 • Processos inclosos: els processos electorals inclosos a la base de dades del Ministeri de l'Interior són els que figuren a les pestanyes del menú d'inici: Congrés dels Diputats, Senat, Municipals, Parlament Europeu, Referèndum i Cabildos Insulars.

  Cal recordar que en alguns d'aquests processos s'elegeixen diferents tipus de representants per elecció directa. Així: Diputats i Senadors a les eleccions Generals, Regidors i Consellers de Cabildos Insulars a les Canàries, a les eleccions Locals.

VII. EXPLOTACIÓ DE LES DADES

Els resultats oferts permeten la seva explotació a través de diferents sortides. Es poden imprimir directament utilitzant la icona "impressió", es poden també presentar les dades en format pdf, o bé es pot optar per descarregar les dades en Excel i poder utilitzar les possibilitats que ofereix un full de càlcul.

VIII. DESCÀRREGA DE DADES

La Base de dades (NIPO 126-15-076-0) té una Àrea de Descàrregues que permet als usuaris descarregar-se els resultats electorals desagregats fins al nivell de mesa electoral. Aquestes descàrregues es poden fer tant en Excel com a fitxers de text pla amb extensió .dat.


© 2013 Ministerio del Interior